Informacje o narażeniu 2022

INFORMACJA O NARAŻENIU

Poziom poufności:
1

Na podstawie Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1941, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

NEWMEDICAL sp. z o.o.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59

KRS: 0000454490

Centrum Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET/CT przy Szpitalu Zdroje w Szczecinie

70-780 Szczecin, ul. Mączna 4

wykonywana jest działalność związana z narażeniem, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (skanera PET/CT);
  • zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie pracowni rentgenowskich przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, a także decyzja zezwalająca na uruchomienie i działanie pracowni izotopowej klasy III, wydana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy Prawo Atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, odpowiedni pracownicy jednostki zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych (kwartalnych) pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W 2022 r. nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników (20 mSv/rok).

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego wokół aparatury, potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowniach zabezpieczają osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1325).

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionym 2022 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Wojciech Kempiński – Prezes Zarządu

© Newmedical sp. z o.o.

OPRACOWAŁ: Jacek Iwanowski

Wydano: 2022-01-03